O podróżowaniu słów kilka – karta EKUZ


Zakres przysługujących świadczeń:

Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25   pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3 na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

  • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
  • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Zatem przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia w jakim znajduje się pacjent, tak, aby nie musiał on wracać do swojego państwa właściwego czyli państwa ubezpieczenia celem uzyskania leczenia.


Potwierdzenie prawa do świadczeń podczas pobytu w państwie UE/EFTA

W celach weryfikacyjnych, trzeba okazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia – lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości – preferowany paszport.

Nie jest wystarczające podanie lekarzowi samego numeru identyfikacyjnego karty. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności 
ze wzorem określonym w przepisach unijnych.

Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

Jak otrzymać kartę EKUZ

Wypełnić wniosek


 Odebrać kartę

  • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
  • na poczcie, jeśli we wniosku zaznaczyliśmy pole „Przesłać poczta na adres”
  • jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić do odbioru karty wypełniając wniosek

Poza karta EKUZ proponuje też wykupić ubezpieczenie podróżne. 

Mapka krajów w których honorowana jest karta EKUZ

Lista krajów:

Na podstawie www.ekuz.nfz.gov.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek EKUZ (46 pobrań)
Upoważnienie EKUZ (34 pobrania)

Autor: fox2plus